Playground Earth®

“Spel der Ervaringen”

 Playground Earth

Tweede editie

In een periode van grote on­ze­ker­heid vor­men de vele on­ge­mak­ken het evo­lu­ti­o­nai­re hoog­te­punt waar­op menig mens – min of meer – ge­dwon­gen wordt om de oor­zaak van het ver­sto­ren­de ge­volg onder ogen te zien. Daar­boven­op gaat het over­grote deel zich­zelf meer ver­diepen in wie of wat men als men­se­lijk wezen nu wer­ke­lijk is. En dit is na­tuur­lijk een zeer mooie ont­wik­ke­ling, want ieder per­soon met een ruimer in­zicht – in zijn of haar eigen wezen – gaat zich­zelf niet alleen meer en beter waar­de­ren, maar zal te­ge­lijk­er­tijd veel aar­di­ger, be­hoed­za­mer en re­spect­vol­ler met zijn of haar eigen lichaam omgaan.

Velen zullen inzien dat dit een van de on­der­de­len is waar de mens­heid al ge­du­ren­de vele eeuwen naar op zoek was. Een mooie en har­mo­ni­eu­ze ont­wik­ke­ling, wat ove­ri­gens nog niet be­te­kent dat de mens­heid haar evo­lu­ti­o­nai­re doel al be­reikt heeft. Je zou er op deze po­si­tie eer­der van kun­nen spre­ken dat men van­uit een groei­ende zelf­kennis en het in­zicht in de we­reld­se maat­schap­pij in het vol­gen­de evo­lu­tie­sta­dium van be­wust­zijn is beland. Een nieuwe cyclus op het gehele tra­ject van het mens-zijn, waarin deze tweede editie als be­ge­lei­den­de lei­draad een be­lang­rijke be­te­ke­nis kan hebben.

Zoals eerder werd om­schre­ven is ons ge­he­le leven ook wel te zien als een spel van on­ge­ken­de om­vang. Een spel waar­in ieder levend wezen al spe­len­der­wijs een grote schat aan (levens)­er­va­rin­gen kan opdoen. Alleen is menig mens in de loop der tij­den zo goed in zijn of haar rol op­ge­gaan dat dit “Spel der Er­va­rin­gen” meer een pres­ta­tie­ge­richt spel van leven op dood is ge­wor­den. Een spel waar­in men op on­be­wuste wijze niet alleen zich­zelf, maar ook ieder ander pro­beert te on­der­druk­ken, te ter­ro­ri­se­ren en zelfs waar mo­ge­lijk te ver­nie­ti­gen. En met die­zelfde ver­nie­ti­gings­drang is men druk bezig om de speel­plaats Aarde – de enige lo­ca­tie waar wij als men­se­lijke we­zens ons spel kun­nen spelen – op vele fron­ten te ver­woesten.

Nu is het heel begrijpelijk dat deze omschrijving in het huidige moment van groeiende angst en onzekerheid nogal bizar overkomt. Maar eenieder die straks de eerste editie van deze trilogie gelezen heeft, zal met het nieuw ontwikkelde inzicht – dat dan inmiddels een gesetteld begrip is geworden – volmondig beamen dat het leven een ongekend spel vol met ervaringen is. Een spel waarin men alleen met alle kennis uit de opgedane levenservaringen de volgende stap in de evolutie kan zetten.

Dankzij dit gesettelde begrip wordt het voor velen maar al te duidelijk dat al het leven en alle gebeurtenissen binnen dit spel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een wetenschap waaruit het bijzondere inzicht ontstaat dat de mens met zijn of haar eigen gedrag, gevoelens en gedachtes – in deze holistische verbondenheid – alles en iedereen in de gehele samenleving – inclusief zichzelf – onophoudelijk weet te beïnvloeden. Dit bijzondere inzicht is één van de vele mooie vooruitzichten die tezamen met de evolutionaire regel dat gemak alleen uit ongemak voortkomt de mensheid op een hoger evolutionair niveau zullen brengen.

Om het gehele evolutieproces een enorme positieve stimulans mee te geven is een nog dieper inzicht in de werkwijze van het bestaan absoluut noodzakelijk. Vooral omdat menig mens vanuit een diep gewortelde oerangst en onzekerheid – over zichzelf en de toekomst – zo creatief geworden is dat velen de evolutionaire ongemakken simpelweg omvormen tot een schijnbaar gemak en een schijnbare tevredenheid. Een creatief aanpassingsvermogen waardoor men verschillende hapsnap-geluksmomenten kan ervaren die over het algemeen nog sneller vergaan dan dat zij ooit gekomen zijn. Dergelijke schijnbare tevredenheidsmomenten veroorzaken heel vaak een situatie waarin menig mens niet eens de persoon kan zijn die hij of zij diep vanbinnen – vanuit het ware zelf – nu eigenlijk is.

WeAre Playground Earth - Yin Yang

Vanwege dit creatieve gedrag gaat deze tweede editie van de trilogie nog veel dieper in op de werkwijze van dit proces. Hierdoor zal men beter kunnen inzien dat al het schijnbare geluk en de schijnbare tevreden­heid zeer grote afremmende gevolgen in het bewust­wordings­proces hebben. Het zijn dan ook de nieuwe inzichten in de oeroude en diepgewortelde ervaringspatronen die vanuit een zeer diep onderbewuste de harmonieuze balans tussen het ene en het andere, de Yin en de Yang, nog altijd weten te verstoren.

En alsof dit allemaal nog niet voldoende is, kent het menselijke systeem nog veel meer nadelige en vertragende processen die er vooral voor zorgen dat men uit het evolutionaire ongemak voldoende ervaringen kan verkrijgen. Eén daarvan is het alom bekende Ego. Een vernuftig systeem dat als Ego-dirigent vele strategieën gebruikt om – via verschillende achterdeurtjes – alsmaar weer grip op het menselijke gedrag en de bijbehorende gemoedstoestanden te verkrijgen. En dankzij deze achterdeurtjes wordt menig mens – zonder dat men het zelf in de gaten heeft – opnieuw de speelbal van zijn of haar eigen onderbewuste en dat van vele anderen.

Om de werkwijze van het eerder omschreven aanpassingsvermogen en de Ego-dirigent met al zijn vernuftige strategieën enigszins begrijpelijk te maken, wordt er in deze editie veel aandacht besteed aan energie. En dan niet alleen wat het is, maar vooral wat het allemaal wel of niet kan doen. Het is een absolute must om vanuit een breder inzicht in energie het nadelige speelbaleffect tot een prettig einde te kunnen brengen. Maar laat je nu niet afschrikken door technische aspecten over energie, de informatie over dit spul wordt net zoals alle omschrijvingen in de eerste editie op een zeer eenvoudige en begrijpelijke wijze uitgelegd. Desondanks blijft dit een onderwerp van absoluut belang, omdat ons gehele bestaan, inclusief wijzelf en alles wat wij voortbrengen, is opgebouwd uit onnoemelijk veel van dergelijke energetische trillinkjes.

Gelijktijdig is dit het energetische spul dat de mens in groten getale tot zich neemt en dat men in nog grotere hoeveelheden – al dan niet onbewust – verbruikt, misbruikt en verspilt. Dat spul waar menig mens heel vaak een schrijnend tekort aan heeft, omdat men in de gestreste en prestatiegerichte maatschappij alsmaar meer moet bezitten en beter wil zijn dan wie dan ook. Of anders gezegd: het alsmaar nastreven van hogere en veelal onhaalbare doelen uit angst voor tekort, of uit een angst om buiten de maatschappelijke boot te vallen. Het gevolg van deze dwangmatige (zelf)onderdrukking laat al vele jaren overduidelijk zijn sporen na. Zeer geregeld ontmoet je personen die overspannen zijn, of met hun burn-out volledig zijn afgebrand. Of in minder schrijnende situaties, personen die zo futloos zijn dat zij door een groot gebrek aan energie niet datgene kunnen doen wat zij eigenlijk het liefst zouden willen doen. Niet alleen de maatschappelijke verplichtingen verslinden veel energie, men verliest ook nog zeer veel van die belangrijke energie aan malende gedachtepatronen met hun herhalende dialogen.

Kortom, het slimme en ongeëvenaarde aanpassingsvermogen verbruikt tezamen met de Ego-dirigent een zeer grote hoeveelheid van de kostbare en schaarse lichamelijke energieën. Vernuftige verbruikers die vanuit het onderbewuste een grote aanslag op de beperkte energievoorraad plegen met als doel het evolutionaire ongemak om te vormen naar een moment van hapsnap-geluk en schijnbare tevredenheid. En dankzij deze omvorming houdt menig mens zelf het evolutionaire ongemak – van persoonlijk tot wereldwijd niveau – in stand. Veelal zal men – al vallend en opstaand – de zelf opgelegde doelen opnieuw gaan nastreven om zich te gaan afvragen waarom men zonder pijn niet kan leren.

WeAre Playground Earth

Wat al deze onbewuste verbruikers met elkaar gemeen hebben, is dat zij als een paradox de vooruitgang in het menselijk bewust­wordings­proces ernstig weten te belemmeren. Want dit energetische spul heeft men nu juist nodig om al deze onbewuste energieverspillers enigszins te gaan herkennen om ze uiteindelijk tot bedaren te kunnen brengen. En dit tekort wordt dan ook nog versterkt doordat menig mens – in een prestatiegerichte maatschappij – zeer veel van die spaarzame energie nodig heeft voor het leveren van de best mogelijke prestatie, of voor het bereiken van het – al dan niet onhaalbare – doel.

Het gevolg is dat men nauwelijks nog energie overheeft om ook maar enige aandacht aan dit onbekende en veelal tegenstrijdige onderwerp te schenken. En wie op de een of andere wijze toch wat van die energie bijeen kan schrapen, zal dit al snel – door de oude oerangst voor het onbekende – niet aan dergelijke onderwerpen willen verspillen. Het is dan ook niets anders dan een paradox binnen een paradox, oftewel vele door elkaar verweven vicieuze cirkels die vanuit een gebrekkige energie elkaar allemaal in stand houden. Maar hoe het ook omschreven wordt, het zijn allemaal – levensgenot en vrijheid – verstorende processen die zich alleen met pure bewustwording laten doorbreken. Bewustwording die volgens de eerder omschreven evolutionaire regel het gemak wordt dat veelal op een pijnlijke manier voorafgegaan wordt door zeer veel onprettige ongemakken.

Gelukkig heeft ieder mens een vrije wil waardoor men geheel vrij is om dit bewustwordingsproces veel eerder in gang te zetten. In ieder geval nog ruim voordat de evolutionaire ongemakken en pijnlijke situaties hun hoogtepunt bereikt hebben. Deze vrije keuze is overigens wel de snelle methode waarbij men zich niet alleen openstelt voor de realiteit van het bestaan, maar ook voor het onbekende dat menig mens vooralsnog voor onmogelijk houdt. Maar of men nu voor de afwachtende en schijnbaar gemakkelijke methode kiest waarbij men nog voor lange tijd veel evolutionaire ongemakken zal ervaren, of dat men de voorkeur geeft aan de versnelde ontwikkeling van het bewustwordingsproces maakt weinig uit. Beide versies bereiken vroeg of laat altijd het volgende evolutiestadium van het menselijke bewustzijn.

Kortom, deze editie gaat ten opzichte van het eerste deel van de trilogie nog veel dieper in op de verschillende onderwerpen van het menselijk bestaan. Een diepgang die de ware aard van paradoxen, vicieuze cirkels, slimme aanpassingsvermogens en de Ego-dirigent met zijn achterdeurtjespolitiek volledig ontrafelt. Tenslotte zijn deze onderwerpen nog altijd de gebeurtenissen die op vernuftige wijze vanuit een zeer diep onderbewuste de gemoedstoestand van menig mens weten te beïnvloeden. Het is dan ook een editie voor iedereen die bereid is om serieus aan zichzelf te werken om vanuit een hogere zelfkennis nooit meer de speelbal van zijn of haar eigen onderbewuste te worden.

En dankzij deze diepgaande inzichten ligt voor ieder mens de nieuwe toekomst binnen handbereik. Een toekomst waarin men zich niet of nauwelijks laat leiden door diep verborgen emotionele ervaringen. Het is de wetenschap en de kennis waarmee ieder mens zijn of haar toekomst naar eigen hand weet te zetten, en die tegelijkertijd het ingrediënt vormen waarmee men pure vrijheid in zijn of haar eigen leven kan creëren. Deze creatie van een leven in harmonie en pure balans is het volgende evolutiestadium van het menselijk bewustzijn. Een stadium waarin de mens als intelligent wezen zijn of haar wijsheid met ieder ander gaat delen om daarmee de wijsheid van de ander en die van de gehele mensheid te bevorderen. Door deze intelligente begeleiding zal er uiteindelijk op wereldwijde schaal een eerlijke, respectvolle en rechtvaardige samenleving in volle vrijheid ontstaan. Een mooie ontwikkeling die absoluut het evolutionaire keerpunt vormt waar de pijn en vele ongemakken plaats gaan maken voor een langdurige periode van plezier en gemak.

“S.. ... ... ... ...”

Ons gehele bestaan en alles wat leeft is op­ge­bouwd uit een grote hoe­veel­heid kleine heen-en-weer­gaande tril­lingen. Het is de tril­len­de ener­gie die niet alleen de bouw­steen van het be­staan is, maar gelijk­tijdig de para­dox en de vi­ci­euze cir­kel van de evo­lu­tio­nai­re ont­wik­ke­ling. Iedere ener­ge­ti­sche tril­ling is op­ge­bouwd uit het één en het ander. Het is een tril­ling waar­bij de ene zijde on­mo­ge­lijk zonder de andere kan be­staan. En waarbij iedere zijde ge­lijk­tij­dig zowel goed als slecht voor de ander is. Want de ene zijde is goed voor de andere omdat zij dankzij die andere zelf kan bestaan. Maar te­ge­lij­ker­tijd dwingt het ook die ander om­dat het zelf blij­vend wil bestaan.

Deze heen-en-weer­gaande be­we­ging staat ook wel be­kend als het Griekse on­ein­dig­heids­teken – de lemniscaat. Het sym­bool waar de heen-en-weer­gaande be­we­gingen een cir­kel­vor­mige draai maken om uit­ein­de­lijk weer op hun be­gin­po­si­tie uit te komen. En dank­zij deze cir­kel­vormige be­we­ging van het ener­getische spul be­schik­ken wij over de ken­nis van de vi­ci­eu­ze cir­kel. Een weten­schap dat zowel de ge­schie­denis als de vele men­se­lijke ge­drags­pa­tro­nen zich on­op­hou­de­lijk weten te her­halen. Een si­tu­atie die even slecht als goed is waar­door het over­zicht van deze derde editie – over de g­ewel­dige ont­wik­ke­lingen en on­ge­kende mo­ge­lijk­heden in de men­se­lijke evo­lu­tie – op dit moment nog niet om­schre­ven kan worden. […]

Informatie-menu: