Playground Earth®

“De val van de opgeblazen kikker”

Een realistische kijk op het mens-zijn en de nieuwe wereldorde

 Playground Earth

Eerste editie

Wie zijn toekomst wil weten zal het ver­leden moeten kennen. Een veel­ge­hoorde uit­spraak waar­bij het per­soon­lijke ver­leden vaak even belang­rijk is als een groot deel van de mense­lijke ge­schie­denis uit de gehele samen­leving. Vooral het laatste mag daar­bij niet ver­geten worden, omdat deze ge­schie­denis tot op de dag van vandaag een zeer grote invloed heeft op het gedrag, karakter en de men­taliteit van veel personen. Het is een invloed die voor het over­grote deel op onbe­wuste wijze plaats­vindt. Een onbe­wuste aan­sturing die veelal geba­seerd is op de ge­vol­gen van op­ge­dane er­va­ringen uit de bij ons be­kende geschie­denis.

Dankzij het zich her­ha­lende patroon van de alom bekende ge­schie­denis wordt deze met de dag trans­pa­ran­ter. Alleen wijkt deze ge­schie­denis in zeer veel ge­val­len nogal sterk af van de his­to­rische rea­li­teit. Want een zeer groot deel van dit ver­leden is over­vloe­dig ver­geven van be­drog, ma­ni­pu­la­tie en vooral mis­bruik. Het is met recht te om­schrij­ven als een bewuste ver­draai­ing van de rea­li­teit, waar­door veel macht­heb­bers – op alle niveaus – zeer veel in­vloed op andere per­sonen heb­ben uit­ge­oe­fend. Zelfs in het hui­di­ge mo­ment wordt deze ma­ni­pu­la­tie nog over­vloe­dig ge­bruikt, waar­bij de goed­ge­lovige en on­bewuste mens in zijn of haar eigen gedrag, wel­zijn en vrijheid zeer nadelig be­ïn­vloed wordt.

In het ge­hele be­staan – en daar­bij wordt niets uit­ge­zon­derd – kent iedere oor­zaak al­tijd zijn ge­volg. En ieder ge­volg wordt op zijn beurt al­tijd weer de nieuwe oor­zaak van het ge­volg dat op een later moment zal plaats­vinden. Buiten het feit dat iedere oor­zaak en gevolg on­los­ma­ke­lijk met elkaar ver­bonden zijn, wor­den beide si­tu­a­ties ge­lijk­tij­dig door on­noe­me­lijk veel andere oor­zaken en ge­vol­gen be­ïn­vloed. Deze on­ge­kende ver­weven­heid van vele ge­beur­te­nis­sen is een van de grootste oor­zaken dat de werk­wijze van ons ge­hele be­staan zeer complex overkomt.

Deze verwevenheid strekt zich aan de ene zijde uit van de persoonlijke mens – zoals de psyche, het innerlijke ik en de vele emotionele ervaringen – tot aan een wereldwijd verbreide samenleving aan toe. En aan de andere zijde strekt deze verbondenheid zich uit vanaf het huidige moment naar een zeer ver verleden. En dan niet via reïncarnatie, maar gewoon via een man en een vrouw die gezamenlijk een kind voortbrengen. Een kind dat vanaf de bevruchting het persoonlijke DNA van beide ouders voor altijd in al zijn of haar lichaamscellen mee zal dragen. Voor ieder kind is dit gelijktijdig de basis van het gedrag en de vele karaktereigenschappen. Het is dan ook een verbondenheid aan opgeslagen ervaringsinformatie uit de lijn van ouders, grootouders, overgrootouders en heel ver het verre verleden in. Kortom, deze onlosmakelijke verbondenheid van onnoemelijk veel verschillende aspecten vormt tezamen het gehele menselijke bestaan.

Om de complexe samenhang enigszins begrijpelijk te maken worden er in deze editie van Playground Earth met grote regelmaat verschillende gebeurtenissen vanuit het heden tot aan het verre verleden uitgelicht. Zo wordt het niet alleen duidelijk hoe de vele machtsstructuren, hebzucht en begeerte tot stand zijn gekomen, maar ook hoezeer hoogmoed en onschendbaarheid veel bedrog en manipulaties in de hand hebben gewerkt. Veel vernieuwende inzichten, waardoor het maar al te duidelijk wordt hoezeer menig mens door een diepgewortelde oerangst en onzekerheid in de greep van een externe macht wordt gehouden. Het is de greep waardoor velen zich ook nog anders voordoen dan wie of wat zij vanuit hun innerlijke zelf werkelijk zijn.

WeAre Playground Earth - DNA Helix

Veel van deze diep­gewortelde infor­matie – vanuit het heden tot aan het verre verleden – is als ervarings­informatie in het menselijk DNA opge­slagen. Alleen zijn de gevolgen die hieruit voort­komen vaak zo onopval­lend en zo onbewust dat iedere omschrij­ving al snel zeer ongeloof­waardig kan overkomen. Dit neemt overigens niet weg dat deze (DNA-) bron van nuttige en zinloze ervaringsinformatie de oorzaak is die tot op de dag van vandaag het leven van de mens zeer nadelig kan beïnvloeden. Gelukkig kent ieder nadeel ook zijn voordeel, want dankzij de nadelige beïnvloeding bouwt ieder mens zijn of haar persoonlijke ongemakken tot aan het maximale op. Hierdoor wordt de mens in beweging gezet, waardoor hij of zij uiteindelijk het evolutionaire omslagpunt zal bereiken. En deze opbouw wordt over het algemeen bijgestaan en aangestuurd door het alom bekende Ego. Een evolutionair systeem dat als een soort dirigent de mensheid al gedurende vele eeuwen – vanuit het onderbewuste – naar dit belangrijke punt heeft toe geleid.

In het gehele bestaan is ieder mens de gelukkige bezitter van een vrije wil. En dankzij deze vrije wil is ieder mens vrij om het moment van evolutionaire omslag en bewustwording zo lang mogelijk uit te stellen. Met deze wil is het mogelijk om de comfortabelste en gemakkelijkste methode te kiezen waarbij men de spreekwoordelijke ogen voor de onprettige zijde van zijn of haar eigen onderbewuste gesloten houdt. Daarbij kan men gelijktijdig de vele negatieve gebeurtenissen die zich op wereldwijde schaal uitstrekken eenvoudig omschrijven als een ver-van-mijn-bedshow. Alleen is dit niets anders dan een struisvogelpolitiek waarbij men met de kop in het zand niet hoeft in te zien dat de samenleving, het milieu, de natuur en zijn of haar broodnodige levensbehoefte ernstig vervuild en bedreigd worden. Maar het blijft natuurlijk wel een vrije keuze waarbij men vanuit een comfortabele houding geniet van al het leuke dat zijn of haar huidige bestaan – nog wel – te bieden heeft.

Desondanks creëert men met dit schijnbaar plezierige bestaan de mogelijkheid dat een ander zich enorm aan hem of haar kan verrijken. Daar komt bij dat men met de kop in het zand ook de geschiedenis de gelegenheid geeft om zichzelf keer op keer te herhalen. En met deze vrije keuze is men niet alleen de – emotionele – speelbal van zijn of haar eigen onderbewuste gevoelens zoals die van angst en onzekerheid, maar ook de speelbal van vele andere. Want deze speelbal is in een prestatiegerichte maatschappij het wondermiddel voor het verrijken van macht, weelde en rijkdom. Dit wondermiddel kent voor de wil van overheden, financiële instanties, reclame- en programmamakers en vele andere een grote succesgarantie. Want het is de garantie dat men kan heersen over decadente slaven die in de maatschappij de slaaf van hun eigen onderbewuste zijn.

In deze editie van Playground Earth wordt de gehele werkwijze van dit wondermiddel en slaafse speelbal uiteengezet. Hierdoor is dit boek absoluut niet geschikt voor hen die onder het comfortabele genot van verschillende hapsnap-geluksmomenten onbewust en onvrij verder willen leven. Voor ieder ander die vanuit zijn of haar vrije wil er wel voor kiest om de realiteit van het bestaan bewust onder ogen te zien is deze editie van Playground Earth een zeer goede aanvulling. Vooral omdat men zich dankzij de verschillende omschrijvingen niet alleen bewust wordt van de vele zinloze processen die vanuit het onderbewuste worden gecreëerd, maar ook van de waanzinnige en veelal onzinnige realiteit van de gehele menselijke samenleving.

WeAre Playground Earth

Helaas zijn dit niet altijd de leukste processen of inzichten. En waar de Belastingdienst een slogan heeft van: leuker kunnen wij het niet maken, makkelijker wel, geldt bij iedere bewustwording juist het omgekeerde: makkelijker kunnen wij het niet maken, leuker wel. Want de bewustwording van verborgen en onbewuste ongemakken is het omslagpunt naar het gemak. Wat gelijktijdig de herkenning is dat men al veel te lang de – emotionele – speelbal van zijn of haar onderbewuste, de Ego-dirigent en vele andere was. En het allermooiste aan al deze inzichten is toch wel het begrip van de vernuftige werkwijze van dit proces. Met deze kennis kan men de oorzaak al ruim van tevoren zien aankomen, waardoor men de gevolgen niet alleen in eigen hand kan houden, maar zelfs vroegtijdig tot een einde kan brengen. En dat scheelt zeer veel verdriet, emotionele pijnen en vooral een hoop leed en een hoop ellende.

Maar het wordt zelfs nog veel leuker, want met de nieuw verkregen inzichten wordt het zeer eenvoudig om jezelf met al zijn bijbehorende processen beter te leren kennen. En met die kennis en wetenschap zul je jezelf zo vrij kunnen voelen dat je kunt zijn wie je werkelijk vanuit je innerlijke zelf bent. Deze vrijheid en deze zelfkennis is datgene waar velen, zowel bewust als onbewust, al gedurende zeer lange tijd naar op zoek waren. En deze vondst die door ieder mens gevonden kan worden – waarbij niemand wordt uitgezonderd – geeft de mens buiten zijn of haar zelfvertrouwen ook het gevoel van zekerheid naar het leven en de toekomst terug. Een leven waarin men in pure vrijheid en harmonie met zichzelf en ieder ander kan leven. En dat is het genot van het gemak dat voor ieder mens NA het evolutionaire omslagpunt beschikbaar is. Tja, makkelijker kunnen WIJ het niet maken, maar leuker des te meer.

Het zijn allemaal zeer mooie ontwikkelingen, hoewel dit een vooruitgang is waar vele machthebbers – op welk niveau dan ook – liever niets van willen weten. Want een volk dat onwetend blijft is een land vol speelballen waaruit men zeer veel macht, weelde en vooral rijkdom kan vergaren. Gelukkig hoeft de vrije wil van deze zichzelf verrijkende groep niemand anders ervan te weerhouden om zelf de keuze voor de bewustwording van de realiteit van het gehele bestaan te maken. Men mag echter bij deze keuze niet vergeten dat de weg naar het bewuste omslagpunt een lange weg vol hindernissen en valkuilen is. Maar dankzij de uitgebreide omschrijvingen in deze editie van Playground Earth worden de vele hindernissen kleine obstakels en de valkuilen gedempte putten.

De nieuwe weg wordt uiteindelijk een vriendelijk pad waarop het inzicht verrijst dat de vele ongemakken het noodzakelijk kwaad was dat nodig is om een eerlijke en rechtvaardige samenleving in volle vrijheid te creëren. En met dit inzicht ontstaat er zelfs een begrip dat de veroorzakers van de vele noodzakelijke ongemakken in een heel ander daglicht plaatst. Daarbij maakt het niet uit of de veroorzaker nu de Ego-dirigent of een extern persoon, groepering of instantie is. Het begrip van de noodzaak van de vele ongemakken zal het vergeven van de daden en het gebeuren tot een pure vergiffenis omvormen. En dan niet zoals het huidige vergeven, dat in zeer veel gevallen niets anders is dan een tijdelijk vergeten om uiteindelijk weer over te gaan in een dwang van haat en vergelding.

Kortom, de alsmaar toenemende ongemakken waar de huidige mens dagelijks mee te maken heeft, worden op een gegeven moment voor iedereen te veel. Want zodra de pijn, angst en onzekerheid maar groot genoeg zijn, komt uiteindelijk ieder mens – vooral uit onvrede – in beweging. Een beweging waarbij men een poging zal ondernemen om de onprettige situatie enigszins te veranderen. Alleen is het wel erg zinloos om de evolutionaire ongemakken tot een onhoudbare situatie te laten uitgroeien. Want wie niet weet te genieten van de alsmaar groeiende angst en onzekerheid, de onophoudelijke graai-, machts- en verrijkingspelletjes kan er beter voor kiezen om het evolutionaire omslagpunt voortijdig te bereiken.

Een bewuste en gezonde keuze waarbij de eerste editie van Playground Earth niet alleen de handleiding en leidraad voor een vroegtijdige verandering kan zijn, maar gelijktijdig een goede aanvulling is tijdens en na het bewuste omslagpunt. De handleiding die met zijn vernieuwende inzichten veel logische verklaringen geeft over het interactieve samenspel van alle facetten en alle gebeurtenissen in het gehele bestaan. Een samenspel waarin het begrip van de onlosmakelijke verbondenheid een holistische denkwijze in gang zet waarmee men gaat inzien dat het oude gezegde: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’ de enige mogelijkheid is om daadwerkelijk iets aan de samenleving te veranderen.

En als dit interactieve samenspel gezien wordt als een levensechte adventure met de vele nuttige en noodzakelijke levenservaringen, dan maakt deze handleiding over het menselijke bestaan – net als bij ieder ander spel – het spelen een stuk eenvoudiger en vooral veel leuker. Daarbij stelt een holistische denkwijze binnen dit spel van ongekende omvang ieder mens in staat om voor zichzelf op verantwoorde wijze een gezonde en weldadige leefwijze te creëren. Een leven onder het genot van een vooralsnog onbekende vrijheid, waaruit gelijktijdig een eerlijke en oprechte samenleving zal ontstaan.

“Spel der Ervaringen”

In een periode van grote on­ze­ker­heid vor­men de vele on­ge­mak­ken het evo­lu­ti­o­nai­re hoog­te­punt waar­op menig mens – min of meer – ge­dwon­gen wordt om de oor­zaak van het ver­sto­ren­de ge­volg onder ogen te zien. Daar­boven­op gaat het over­grote deel zich­zelf meer ver­diepen in wie of wat men als men­se­lijk wezen nu wer­ke­lijk is. En dit is na­tuur­lijk een zeer mooie ont­wik­ke­ling, want ieder per­soon met een ruimer in­zicht – in zijn of haar eigen wezen – gaat zich­zelf niet alleen meer en beter waar­de­ren, maar zal te­ge­lijk­er­tijd veel aar­di­ger, be­hoed­za­mer en re­spect­vol­ler met zijn of haar eigen lichaam omgaan.

Velen zullen inzien dat dit een van de on­der­de­len is waar de mens­heid al ge­du­ren­de vele eeuwen naar op zoek was. Een mooie en har­mo­ni­eu­ze ont­wik­ke­ling, wat ove­ri­gens nog niet be­te­kent dat de mens­heid haar evo­lu­ti­o­nai­re doel al be­reikt heeft. Je zou er op deze po­si­tie eer­der van kun­nen spre­ken dat men van­uit een groei­ende zelf­kennis en het in­zicht in de we­reld­se maat­schap­pij in het vol­gen­de evo­lu­tie­stadium van be­wust­zijn is beland. Een nieuwe cyclus op het gehele tra­ject van het mens-zijn, waarin deze tweede editie als be­ge­lei­den­de lei­draad een be­lang­rijke be­te­ke­nis kan hebben. […]

“S.. ... ... ... ...”

Ons gehele bestaan en alles wat leeft is op­ge­bouwd uit een grote hoe­veel­heid kleine heen-en-weer­gaande tril­lingen. Het is de tril­len­de ener­gie die niet alleen de bouw­steen van het be­staan is, maar gelijk­tijdig de para­dox en de vi­ci­euze cir­kel van de evo­lu­tio­nai­re ont­wik­ke­ling. Iedere ener­ge­ti­sche tril­ling is op­ge­bouwd uit het één en het ander. Het is een tril­ling waar­bij de ene zijde on­mo­ge­lijk zonder de andere kan be­staan. En waarbij iedere zijde ge­lijk­tij­dig zowel goed als slecht voor de ander is. Want de ene zijde is goed voor de andere omdat zij dankzij die andere zelf kan bestaan. Maar te­ge­lij­ker­tijd dwingt het ook die ander om­dat het zelf blij­vend wil bestaan.

Deze heen-en-weer­gaande be­we­ging staat ook wel be­kend als het Griekse on­ein­dig­heids­teken – de lemniscaat. Het sym­bool waar de heen-en-weer­gaande be­we­gingen een cir­kel­vor­mige draai maken om uit­ein­de­lijk weer op hun be­gin­po­si­tie uit te komen. En dank­zij deze cir­kel­vormige be­we­ging van het ener­getische spul be­schik­ken wij over de ken­nis van de vi­ci­eu­ze cir­kel. Een weten­schap dat zowel de ge­schie­denis als de vele men­se­lijke ge­drags­pa­tro­nen zich on­op­hou­de­lijk weten te her­halen. Een situ­atie die even slecht als goed is waar­door het over­zicht van deze derde editie – over de g­ewel­dige ont­wik­ke­lingen en on­ge­kende mo­ge­lijk­heden in de men­se­lijke evo­lu­tie – op dit moment nog niet om­schre­ven kan worden. […]

Informatie-menu: