Playground Earth®

Media-Site

Update over de publicatie verwachting:

19 april 2024

Dat het complex functio­neren van het mens-zijn zichzelf nog niet zo een­voudig laat om­schrij­ven, wordt op op deze website maar al te duide­lijk. Dit neemt echter niet weg dat de ontwik­keling van de eerste editie gestaag verder gaat. Inmid­dels is deze editie al redelijk ver gevor­derd, wat overigens nog niet inhoudt dat het vol­doende compleet is om het grotere plaatje van ons be­staan dui­de­lijk te kunnen weer­geven. Hierdoor is de verwachte publicatie­datum dan ook naar 2025 verplaatst.

Maar misschien is het beter om te zeggen dat deze eerste editie op het juiste moment – zodra deze het hardst nodig is – gereed is om gepubli­ceerd te worden. Ofwel rond het moment dat de heer­sende onrust en onzeker­heid derge­lijke propor­ties gaan aan­nemen dat menig mens tegen de her­komst van alle evolutio­naire ongemak­ken zal zeggen dat genoeg nu echt genoeg is. Want met die over­tuiging, dat het zo echt niet meer verder kan, breekt het moment aan dat men die eer­lijke en oprechte wereld van echte vrijheid einde­lijk wil gaan creëren.

Informatie-menu: