Playground Earth®

“S.. ... ... ... ...”

 Playground Earth

Derde editie van deze trilogie

Ons gehele bestaan en alles wat leeft is op­ge­bouwd uit een grote hoe­veel­heid kleine heen-en-weer­gaande tril­lingen. Het is de tril­len­de ener­gie die niet alleen de bouw­steen van het be­staan is, maar gelijk­tijdig de para­dox en de vi­ci­euze cir­kel van de evo­lu­tio­nai­re ont­wik­ke­ling. Iedere ener­ge­ti­sche tril­ling is op­ge­bouwd uit het één en het ander. Het is een tril­ling waar­bij de ene zijde on­mo­ge­lijk zonder de andere kan be­staan. En waarbij iedere zijde ge­lijk­tij­dig zowel goed als slecht voor de ander is. Want de ene zijde is goed voor de andere omdat zij dankzij die andere zelf kan bestaan. Maar te­ge­lij­ker­tijd dwingt het ook die ander om­dat het zelf blij­vend wil bestaan.

WeAre Playground Earth

Deze heen-en-weer­gaande be­we­ging staat ook wel be­kend als het Griekse on­ein­dig­heids­teken – de lemniscaat. Het sym­bool waar de heen-en-weer­gaande be­we­gingen een cir­kel­vor­mige draai maken om uit­ein­de­lijk weer op hun be­gin­po­si­tie uit te komen. En dank­zij deze cir­kel­vormige be­we­ging van het ener­getische spul be­schik­ken wij over de ken­nis van de vi­ci­eu­ze cir­kel. Een weten­schap dat zowel de ge­schie­denis als de vele men­se­lijke ge­drags­pa­tro­nen zich on­op­hou­de­lijk weten te her­halen. Een si­tu­atie die even slecht als goed is waar­door het over­zicht van deze derde editie – over de g­ewel­dige ont­wik­ke­lingen en on­ge­kende mo­ge­lijk­heden in de men­se­lijke evo­lu­tie – op dit moment nog niet om­schre­ven kan worden.

Iedere omschrijving over deze editie is in staat om de ontwikkeling van de vele inzichten – vooral uit de eerste editie – zeer nadelig te beïnvloeden. Het is een beïnvloeding die net zoals de achterdeurtjespolitiek van de Ego-dirigent het vooruitstrevende evolutionaire bewustzijnsproces enorm zal belemmeren. En zoals een derde editie – als slotstuk van de trilogie – de kroon op het totale werk behoort te zijn, is het zonder de juiste ontwikkeling over het begrip van alle inzichten uit de eerste en tweede editie absoluut geen slotstuk

Om de positieve evolutionaire vooruitgang niet te belemmeren is het maar beter om de titel en inhoudsomschrijving van deze editie vooralsnog geheim te houden. Alhoewel dat dan ook weer een paradox is, want waar ik vanaf het begin over de positieve gevolgen van een transparant wordende wereld schrijf, veroorzaken geheimen nu juist een belemmering in de gehele vooruitgang. –! zucht !– Misschien is het dan maar beter om alle informatie over deze editie te omschrijven als een mooie verrassing. Een verrassing over verbazingwekkende inzichten en onbegrensde mogelijkheden die wij vandaag de dag voor onmogelijk houden.

Tot slot sluit ik af met een citaat waarbij de eerste woorden alweer als paradox gelden. Want in de trilogie van Playground Earth is nu juist een logische beredenering over de werkwijze van onszelf en het gehele bestaan de kracht waarmee menig mens een enorme vooruitgang in zijn of haar evolutionaire ontwikkeling kan boeken.

Wanneer wij niet zo rationeel zouden denken, maar open­staan voor het on­be­ken­de en zelfs het on­moge­lijk geachte een bestaans­recht geven, pas dan zal onze wereld veel eerder in vrijheid en vrede zijn. Ook zullen er vele nieuwe ontwik­kelingen komen in een grootte die wij ons nu niet kunnen voor­stellen.
(Elonor)

Informatie-menu: